نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان  PDF    دانلود : 1914
  ابوالقاسم امیراحمدی ; مجید ابراهیمی ; علیرضا معینی ; مژگان ثابت تیموری 1-23
  بازدید: 883
  ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری در مناطق نمونة گردشگری شهرستان سمیرم  PDF    دانلود : 1909
  مامند خوش نظر ; راضیه رحیمی ; احمد تقدیسی 24-45
  بازدید: 1030
  مشوق توسعه یا تهدید سنت: ادراک ساکنان کنگ از گردشگری  PDF    دانلود : 1962
  سیمین فروغ زاده ; سعید شریعتی مزینانی ; مجید دانایی سیج 46-73
  بازدید: 469
  توسعۀ گردشگری زمین های حاشیۀ دریاچۀ سد زاینده رود شهرستان چادگان  PDF    دانلود : 1721
  ندا نادعلی ; جمال محمدی 74-97
  بازدید: 861
  شناسایی عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد  PDF    دانلود : 1891
  جهانگیر یداللهی فارسی ; مهدی جعفرنژاد ; جواد سخدری 98-121
  بازدید: 983
  بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی ( مطالعۀ موردی: شهر قزوین )  PDF    دانلود : 2202
  روح الله بیات ; صفر فضلی ; مهسا مرندی 122-138
  بازدید: 2144
  بررسی و تحلیل نابرابری در توزیع زیرساخت‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: استان گلستان)  PDF    دانلود : 1706
  فریبا کرمی ; بهرام زینلی ; بهمن شجاعی وند ; خلیل عمرانی 139-159
  بازدید: 1026