نشریه های علمی انتشارات

هیأت تحریریه

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
رتبه علمی: استاد
تخصص: اقتصاد گردشگری
محل خدمت : دانشگاه علم و فرهنگ تهران
صفحه شخصی: http://yon.ir/34DY
ایمیل: mohammad.h.imani@gmail.com
تلفن: 98-21-44214745+

دکتر حامد بخشی
رتبه علمی:استادیار
تخصص : جامعه شناسی
محل خدمت : پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
صفحه شخصی: http://yon.ir/LWId
ایمیل: social@hbakhshi.com
تلفن تماس:

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا
محل خدمت: رئیس پژوهشکده امیرکبیر
صفحه شخصی:
ایمیل:
تلفن تماس:

دکتر دل چیاپا
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: بازاریابی
محل خدمت : دانشکده اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه ساساری، ایتالیا
صفحه شخصی: http://www.disea.uniss.it/?q=users/giacomo-del-chiappa
ایمیل:
تلفن تماس: (0090-212) 455 57 00 (15947)

دکتر محمد رحیم رهنما
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محل خدمت: مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و عضو گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی
صفحه شخصی: http://rahnama.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: rahnama@um.ac.ir
تلفن تماس:

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
محل حدمت : گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی: http://rural.ut.ac.ir/members/06_dr_eftekhari.asp
ایمیل: mailto:eftekhaa@modares.ac.ir
تلفن تماس:

دکتر شمس السادات زاهدی
رتبه علمی: استاد
تخصص: مدیریت دولتی
محل خدمت : استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه شخصی:
ایمیل:
تلفن تماس:

دکتر ناصر شاهنوشی
رتبه علمی: استاد
تخصص: اقتصاد کشاورزی
محل خدمت: عضو گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی
صفحه شخصی : http://yon.ir/BqYn
ایمیل: Shahnoushi@um.ac.ir
تلفن تماس: +98-051-38805780

دکتر حمید ضرغام بروجنی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: مدیریت گردشگری
محل خدمت : مدیر گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه شخصی: http://sma.atu.ac.ir/fa/contents/members/resum/ostadj/zarqam
ایمیل:
تلفن تماس:

دکتر مژگان عظیمی هاشمی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
محل خدمت : معاون پژوهشی ـ آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
صفحه شخصی: http://itor.ir/1390-11-11-10-34-05/item/29
ایمیل: mozhgan.azimi@yahoo.com
تلفن تماس: +98-051-38764064

دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محل خدمت: مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزشی جهاددانشگاهی، عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی
صفحه شخصی:
ایمیل:
تلفن تماس:

دکتر متین کوزاک
رتبه علمی: استاد
تخصص: رفتارشناسی گردشگری
محل خدمت : دانشگاه موغلا، ترکیه
صفحه شخصی: http://www.metinkozak.net/
ایمیل:
تلفن تماس: