نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳

عنوان مقاله: تأملی بر اسکان زائران در شهر مشهد


صفحات: 131-156

DOI: 10.22067/tss.v3i3.49928

چکیده

در مجموعه خدمات میزبانی گردشگران، اسکان یکی از مهم ترین عناصر به شمار می آید. از آن جا که کیفیت اقامتگاه، تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی گردشگران دارد، کی از مهم ترین انتخاب های گردشگران است. مشهد مقصدی شناخته شده است که طیف متنوعی از گزینه های اقامتگاهی را در اختیار زائران قرار می دهد. با این حال تا کنون توصیف جامعی از توزیع زائران در انواع اقامتگاه ها، نحوۀ انتخاب اقامتگاه، هزینه ها و میزان رضایت از این انتخاب ها ارائه نشده است. برای ارایۀ تصویری شفاف از وضعیت اسکان زائران ایرانی در مشهد، داده های طرح پژوهشی «بررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت حضور در مشهد» مبنای تحلیل ثانویه قرار گرفت. در پیمایش مزبور تمامی زائران ایرانی شهر مشهد در سه فصل سال ۱۳۸۹ و یک فصل سال ۱۳۹۰ جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل می دهند. جمعیت نمونه شامل ۱۶۰۰ زائر ایرانی در شهر مشهد در فصل های تابستان ۱۳۸۹، پاییز ۱۳۸۹، و بهار ۱۳۹۰ بود که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. در این مقاله با الهام از گونه شناسی کوهن از گردشگران که بر مبنای مفهوم جامعه شناختی «نهادی شدن» پیشنهاد شده است، انواع اقامت گاه های زائران طبقه بندی شد. یافته ها نشان می دهد مسأله اسکان در اولویت نخست ۸۵/۸۱ درصد زائران است. با تمرکز بر روی آن دسته از زائرانی که هزینۀ اسکان شان صفر نبود، مشخص شد هزینۀ اسکان، رتبۀ اول هزینۀ سفر آن ها را به خود اختصاص داده است؛ یعنی حدود یک سوم هزینه های سفر (۳۵ درصد).  تحلیل بر روی همین گروه نشان داد میانگین هزینه سرانه اسکان در مدت حضور در شهر مشهد ۵۱۵۰۰۰ ریال بوده است. در میان زائران ۵/۲۷ درصد با مراجعۀ اتفاقی و ۲۳ درصد بر اساس تجربۀ سفر قبلی و ۵/۱۷ درصد از طریق دلال ها محل اقامت شان را پیدا کرده بودند. این در حالی است که تنها ۵/۱۱ درصد زائران به کمک ستاد اسکان، رزرو از شهر مبدأ و راهنمای زائر به اقامتگاه هایشان هدایت شده بودند. از میان امکانات موجود در اقامتگاه، زائران بیش از همه از وضعیت امنیت اقامتگاه خود راضی بودند.


کلمات کلیدی:   اسکان، اقامت، زائر، زیارت، مشهد.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2153

بازدید: 1324

تاریخ دریافت: 1394/06/25 , تاریخ پذیرش: 1394/06/25 , تاریخ انتشار: 1393/12/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات