نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳

عنوان مقاله: تحلیل کیفی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: بانه)


صفحات: 111-129

DOI: 10.22067/tss.v3i3.49927

چکیده

تحقق مفهوم پایداری در حوزۀ گردشگری با هدف حفظ و ارتقای امتیازات جامعۀ میزبان در ابعاد مختلف و بهره مندی از منافع منبعث از گردشگری همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است؛ اما بررسی نحوۀ درک ساکنان از گردشگری و اثرات آن حوزه ای مغفول  در عرصۀ برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری بوده است. نگرش ساکنان نسبت به گردشگری تنها بازتاب ادراک آنان از پیامدهای گردشگری نیست، بلکه در تعامل میان ادراک ساکنان و تجربه آنان از واقعیت گردشگری شکل می گیرد. شناسایی این مهم، مستلزم مطالعۀ کیفی و عمیق با مردمان جامعۀ میزبان است که روند تحولات صورت گرفته در عرصه گردشگری را شاهد بوده اند و به تبع توانایی گزارشی طولی از وضعیت توسعۀ گردشگری در منطقۀ مورد مطالعه را دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش می کند تا با اتخاذ رویکردی اِمیک به مطالعۀ کیفی پیامدهای توسعۀ گردشگری با تأکید بر ساکنان شهر بانه بپردازد. اطلاعات با استفاده از مصاحبۀ عمیق با ۲۱ مرد و زن بالای ۴۰ سال بانه با حداقل ۳۰ سال سابقه سکونت در این شهر گردآوری شد. روش نمونه گیری، به شیوۀ هدفمند ـ نظری است. یافته های تحققی نشان می دهد که جامعۀ میزبان اثرات و پیامدهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی گردشگری را نتیجۀ تأکید افراطی بر کارکرد تجاری ـ گردشگری منطقه ارزیابی کردند. تضاد مشاهده شده میان ادراک و نگرش جامعۀ میزبان از تبعات توسعۀ گردشگری می تواند حاکی از عادلانه توزیع نشدن منافع گردشگری در شهر بانه باشد.


کلمات کلیدی:   گردشگری تجاری، تحلیل موضوعی، تجربه زیسته، تعاملات بین قومی، وابستگی اقتصادی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2257

بازدید: 1447

تاریخ دریافت: 1394/06/25 , تاریخ پذیرش: 1394/06/25 , تاریخ انتشار: 1393/12/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات