نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳

عنوان مقاله: گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)


صفحات: 91-110

DOI: 10.22067/tss.v3i3.49926

چکیده

در دنیای امروزی، صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و پاک ترین صنایع جهان است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی دو مقولۀ مهم در حوزۀ گردشگری هستند که می توانند دریچه های نوینی از شناخت را برای جوامع به همراه داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ و طبیعت در صنعت گردشگری منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از طریق تکنیک برآورد الگوی جاذبه است. الگوی جاذبه برای شرح انواع مختلفی از رفتارها در مکان های مختلف استفاده می شود. برای این منظور از متغیرهای مناطق حفاظت شده زمینی به عنوان شاخصی برای میزان بناهای تاریخی، مناطق حفاظت شده دریایی، مناطق جنگلی، درآمد سالانۀ گردشگری، تولید ناخالص داخلی سرانه و گردشگران بین المللی ورودی در تصریح الگو استفاده شده است. پس از بررسی پایی متغیرهای مورد مطالعه، الگوی جاذبه تصریح شده، با استفاده از روش داده های تابلویی برای ۸ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهۀ زمانی (۲۰۱۲-۱۹۹۵) برآورد شده است. نتایح حاصل از تخمین الگو نشان داده اند که مناطق حفاظت شده دریایی، مناطق حفاظت شده زمینی، مناطق جنگلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت و معنی دار و درآمد سرانۀ گردشگری، تأثیر منفی و معنی دار بر صنعت گردشگری کشورهای مورد مطالعه داشته اند.


کلمات کلیدی:   گردشگری فرهنگی، گردشگری طبیعی، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، داده های تابلویی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2137

بازدید: 1334

تاریخ دریافت: 1394/06/25 , تاریخ پذیرش: 1394/06/25 , تاریخ انتشار: 1393/12/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات