نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳

عنوان مقاله: تأثیر کیفیت محصول مقصدهای گردشگری بر رضایت گردشگر (مطالعۀ موردی: پارک ساحلی قروق)


صفحات: 27-49

DOI: 10.22067/tss.v3i3.49923

چکیده

کیفیت بالای محصول گردشگری یک مقصد، موجب تقویت رضایت گردشگران و در نهایت رشد گردشگری یک مقصد می شود. علاوه بر این، ارزیابی رضایت گردشگر از طریق یک پارامتر مبنا از عملکرد خدمات و محصولات مقصد امکان پذیر است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری پارک قروق بر رضایت گردشگران است. برای سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری بر رضایت گردشگران از  ۱۴۵پرسش نامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد محصول گردشگری اعم از جاذبه، دسترسی، تسهیلات، تصویر از مقصد و هزینه های صرف شده به طور مستقیم و معنی داری بر رضایت گردشگران مؤثرند. علاوه بر این، نتایج مطابق با تکنیک تحلیل عاملی گویای آن است که  تسهیلات مقصد، مهم ترین بعد محصول گردشگری پارک است. هم چنین نتایج این تجزیه و تحلیل به تصمیم گیرندگان پارک کمک می کند با برطرف کردن کمبودهای پارک نظیر راه اندازی اینترنت سوئیت ها، افزایش تعداد نیمکت های ساحل و غیره رضایت گردشگران را افزایش دهند.


کلمات کلیدی:   محصول مقصدهای گردشگری، رضایت گردشگر، مدل رگرسیون، تحلیل عاملی، پارک ساحلی قروق.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2409

بازدید: 1733

تاریخ دریافت: 1394/06/25 , تاریخ پذیرش: 1394/06/25 , تاریخ انتشار: 1391/06/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات