نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳

عنوان مقاله: تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه)


صفحات: 1-25

DOI: 10.22067/tss.v3i3.49922

چکیده

شهر سلطانیه از مهمترین نقاط استان زنجان و حوزۀ گردشگری فرهنگی استان به شمار می رود، ولی تاکنون نتوانسته است آنچنان که باید در این زمینه جایگاه مناسبی بدست آورد. این پژوهش با هدف آسیب شناسی بازار گردشگری فرهنگی سلطانیه، به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن از نظر گردشگران می پردازد. گردشگران داخلی بازدید کننده از شهر سلطانیه در سال ۱۳۹۰ جامعۀ آماری پژوهش و تعداد ۳۸۳ نفر از آن ها حجم نمونۀ تحقیق هستند. یافته ها نشان می دهد که بازار گردشگری شهر بسیار آسیب پذیر و شکننده است. کوتاه بودن مدت اقامت در درجۀ اول و ناکارآمدی تبلیغات در درجۀ بعدی در رکود بازار گردشگری شهر تأثیر دارند که خود معلول عواملی مانند ضعف گردشگری فرهنگی کشور و ضعف امکانات تفریحی و زیرساختی شهر هستند. از این جهت مهم ترین سیاست گردشگری شهر باید توجه به انواع دیگر گردشگری مانند بوم گردی و گردشگری ورزشی در کنار گردشگری فرهنگی باشد. این کار از طریق ایجاد امکانات زیرساختی مانند ساخت هتل و مراکز اقامتی و تسهیلات تفریحی امکان پذیر خواهد بود.


کلمات کلیدی:   گردشگری فرهنگی، جاذبه های گردشگری، سلطانیه، تبلیغات، اقامت.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2520

بازدید: 4249

تاریخ دریافت: 1394/06/25 , تاریخ پذیرش: 1394/06/25 , تاریخ انتشار: 1393/12/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات