نشریه های علمی انتشارات
نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری موفق به کسب اعتبار علمی_پژوهشی شد.
به گزارش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی_پژوهشی نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری وابسته به پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 19/12/94 موافقت شد. دکتر شریفی، دبیر کمیسیون نشریات علمی در گواهی تعیین اعتبار علمی این نشریه افزوده است: بدون شک تلاش دست اندرکاران نشریه سهم به سزایی در گسترش مرزهای دانش و ارتقای کیفی و کمی جایگاه علمی کشور خواهد داشت.