نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

پردیس دانشگاه فردوسی، سه راهی علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهیتماس اصلی

نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری
تلفن: ۰۵۱-۳۸۷۶۴۰۶۴، داخلی ۱۱۴
فاکس: ۰۵۱-۳۸۷۶۲۰۰۱
ایمیل: journalitor@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

گردشگری
ایمیل: journalitor@um.ac.ir