نشریه های علمی انتشارات
  

دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری
دوفصلنامه
۹۶۶۴-۲۳۸۲
۹۶۶۴-۲۳۸۲
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
دکتر سید علی اکبر شمسیان
دکتر حمید ضرغام بروجنی
سحر اقبالی
مصطفی محمدی عبده وند
دکتر مژگان عظیمی هاشمی
پروانه سعادت
بردیا شعبانی
۰۵۱-۳۸۷۶۴۰۶۴، داخلی ۱۱۴
۰۵۱-۳۸۷۶۲۰۰۱
پردیس دانشگاه فردوسی، سه راهی علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
journalitor.um.ac.ir

رویکرد فعالیت دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری

 

گردشگری پدیده ای چندوجهی و موضوع مطالعه بین رشته ای علوم مختلف همچون اقتصاد، مدیریت، بازاریابی، مردم شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم سیاسی و جامعه شناسی است. فهم فرآیند پیچیدۀ اجرایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گردشگری نیازمند اتخاذ رویکرد نظری جامع می باشد. انسان محور بودن این صنعت موجب نقش پررنگ عامل انسانی در کم و کیف توسعه و افول آن است و سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری بدون توجه به وجوه انسانی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری با نقصان روبروست. نظر به اهمیت و آثار اقتصادی گردشگری بیشتر توجه پژوهش ها به حوزۀ اقتصاد و مدیریت گردشگری معطوف شده است و مطالعات گردشگری از منظر اجتماعی به تناسب سایر زمینه ها رشد نداشته است. پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در نظر دارد با انتشار دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری بستری برای تضارب اندیشه ها و آراء پژوهشگران در خصوص زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی مترتب بر گردشگری فراهم آورد و در تولید و اشاعۀ دانش اجتماعی پدیدۀ رو به رشد گردشگری ایفای نقش نماید. لذا این نشریه به انتشار مقالاتی می پردازد که پدیده گردشگری، عوامل مؤثر یا پیامدهای آن را در وجه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار دهد. برای نیل به این اهداف لازم است مقاله حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

• ارائه یافته ها و نتایج پژوهش اصیل صاحبان اثر

• تولید روش مند مفاهیم نظری اصیل و کمک به ارتقای بدنه معرفتی در زمینه مورد نظر

• نوآوری روش شناختی

تاریخچه نشریه

اهداف، سیاست‏ ها و خط‏ مشی با تصویب برنامه استراتژیک سه ساله پژوهشکده گردشگری در سال 1389 و برای تأمین یکی از اهداف کلان پیش بینی شده برای پژوهشکده گردشگری تحت عنوان "تولید و انتشار دانش در حوزه تخصصی" مقرر شد نشریه علمی پژوهشی در حوزه گردشگری توسط پژوهشکده گردشگری تأسیس گردد و در این راستا با انجام مقدمات لازم دو فصلنامه ای تحت عنوان مطالعات گردشگری در سال 1392 تأسیس شد. به حول و قوه الهی،«دوفصل‏نامه مطالعات گردشگری» به منظور گسترش و تعمیق روابط پژوهشگران دانشگاهی، دست‏ اندرکاران و تصمیم ‏گیران امور اجرایی و علاقمندان موضوعات توسعه بخش گردشگری کشور، به دو زبان فارسی و انگلیسی، یافته ‏های علمی پژوهش‏ های مرتبط با مسایل گردشگری را در معرض استفاده اهل اندیشه قرار می‏ دهد. این دو فصل‏نامه، نشری ه‏ای چندرشته‏ ای است. و مطالب آن بر نشر آرا، نظریه‏ ها و دیدگاه‏ های حاصل از پژوهش ‏های کاربردی و یا نظریه‏ پردازی‏ های بنیادی در زمینه تفریح و فراغت، بوم‏ شناختی، اقتصاد، اجتماعی ـ فرهنگی متمرکز است، و در جستجوی پاسخ‏ های علمی- عملی برای توسعه متوازن و پایدار گردشگری کشور است. فصل‏نامه از آن‏دسته مقاله ‏های پژوهشی اندیشمندان و پژوهشگران که از ویژگی‏ های زیر برخوردار باشند استقبال می‏ کند: 1- مستند به نتایج پژوهش (های) اصیل صاجب(صاحبان) اثر باشد. 2- پیش از این چاپ نشده و یا برای انتشار به جای دیگری فرستاده نشده باشد. 3- ترجمه صرف یک مقاله علمی نباشد. (مقاله‏ های ویژه‏ پاسخ‏گوی معضلات توسعه گردشگری کشور مستثنی هستند). 4- برای شناسایی، پالایش و انتقال فناوری‏ های نوین، راهگشا باشد. سیاست‏ های کلی دو فصل‏نامه عبارتند از: 1- ارتقای بدنه معرفتی گردشگری (با عنایت به ارزش‏ های مورد نظر جمهوری اسلامی ایران) از طریق نشر آرا، دیدگاه‏ ها و نظریه‏ های مستند به پژوهش های علمی. 2- دستیابی به زیربنای نظری قابل اتکا برای تحلیل موقعیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران. 3- نشر یافته های پژوهش های اصیل پژوهشگران دانشگاهی و دست اندرکاران حرفه ای در زمینه موضوعات مرتبط با گردشگری. 4- آسیب شناسی بخش های مختلف گردشگری و چاره جویی برای برون رفت از تنگناها. 5- همپیوندسازی مطالعات رشته های مختلف در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی. 6- شناخت همه جانبه وجوه مختلف فعالیت های گردشگری. 7- گسترش موضوعی و کاربردی نمودن نتایج پژوهش‏ ها. 8- سرمایه‏ گذاری برای دستیابی به استعدادهای برتر مرتبط با موضوعات گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی و پرورش آنان.

نشریه "مطالعات اجتماعی گردشگری" موفق به کسب اعتبار علمی پژوهشی شد